zuš děti
HISTORIE ŠKOLY

První zmínky o organizovaném hudebním školství ve Zdounkách jsou podle záznamů z počátku padesátých let minulého století, kdy zde byl založen tzv. Hudební kurz Osvětové besedy, jehož prvními učiteli byli Bohuslav Růžička a Květa Mynářová. Zájem o výuku byl velký, a proto přibyli v roce 1957 další učitelé – Štěpán Nesvadba, Bedřich Moždík a Marie Buchingerová. V roce 1964 požádali učitelé Hudebního kurzu o zestátnění a ještě téhož roku byl kurz přičleněn k LŠU Kroměříž jako její pobočka. Z důvodu nedostatku finančního zabezpečení pobočky byli přijati pouze tři učitelé – Květa Mynářová, Bohuslav Růžička a Štěpán Nesvadba. Vyučovalo se hře na housle, klavír, dechové a lidové nástroje. Počet žáků se pohyboval v průměru kolem 90. Ve výuce pomáhala i řada externích učitelů.

Od vzniku pobočky v roce 1964 až do února 1978 se vyučovalo v bývalé budově Okresního soudu ve Zdounkách. Ta však musela být uvolněna, protože po přestavbě měla sloužit potřebám základní školy jako školní jídelna a družina. Proto byla LŠU v únoru 1978 přestěhována do pronajatých prostor domu paní Vávrové. Zde se vyučovalo až do roku 1984, kdy byl celý objekt asanován z důvodu výstavby silnice a škola využívala náhradní prostory v základní škole a v kulturním domě. 
 

 
9. února 1972 zemřel uč. Bohuslav Růžička, který byl od založení pobočky pověřen jejím vedením. Řízení pobočky převzal Štěpán Nesvadba, jako nový učitel nastoupil pan Jaroslav Prokop. Hře na klavír v té době vyučovala uč. Jana Žabenská. Všichni tři jmenovaní měli velkou zásluhu na výborných výsledcích školy, které přispěly k jejímu osamostatnění. 

1. srpna 1974 vznikla Lidová škola umění ve Zdounkách a jejím ředitelem byl jmenován Jaroslav Prokop. Pod jeho vedením úroveň školy nadále stoupala a škola se stále více uplatňovala v kulturním a veřejném životě obce i širokého okolí. Po odchodu Jaroslava Prokopa, který byl v roce 1979 pověřen vedením LŠU v Kroměříži, byla jmenována ředitelkou paní Jana Žabenská.


 
Školní rok 1984/1985 přinesl tolik očekávanou změnu. Dne 3. září 1984 byla slavnostně otevřena nová budova LŠU po rekonstrukci bývalé mateřské školy. Prostorově i moderním vybavením učeben škola plně odpovídala potřebám výuky. Kapacita školy se v průměru pohybovala do 160 žáků. S jejich výukou, stejně jako v minulosti, pomáhali externí učitelé, většinou studenti kroměřížské konzervatoře a vysokých pedagogických škol. Škola se i nadále prezentovala v soutěžích LŠU, pořádala absolventské, vánoční a výchovné koncerty, Večery oblíbených melodií, Večery hudby a poezie, Hudební večery při svíčkách, oblíbené pořady Hraje celá rodina atd. Velký význam byl přikládán i spolupráci s místními školami a obecním úřadem.

Ve školním roce 1988/1989 byla LŠU ve Zdounkách rozšířena o detašovanou pobočku v Koryčanech, jejímž vedením byl pověřen nově nastupující učitel Zdeněk Halašta. Zpočátku se vyučovalo v prostorách Základní školy Koryčany, a to hře na kytaru, klavír a zobcovou flétnu. Později (1991) byly vytvořeny odpovídající podmínky pro výuku v nové budově. Učitelé tohoto pracoviště také přispívali k rozvoji kultury ve městě (vánoční koncert, výstavy výtvarného oboru, koncert ke Dni matek).

Po dlouhých diskuzích byla vytvořena nová struktura základního školství, podle níž vstoupily lidové školy umění do nového školního roku 1990/1991 s novým názvem Základní umělecká škola.

Na základě zvýšeného zájmu o výtvarnou výuku se podařilo otevřřít v září 1993 výtvarný obor, a to jak ve Zdounkách, tak i v Koryčanech. Výuky se ujal pan učitel Jiří Jurčička z Koryčan, kterému se i přes počáteční nedostatečné vybavení podařilo upoutat zájem žáků. Byl zakoupen lis, hrnčířský kruh a později vypalovací pec.

1. leden 1996 se stal pro ZUŠ ve Zdounkách dalším důležitým datem. Škola byla převedena do právní subjektivity. Vedením školy byla i nadále pověřena Jana Žabenská. Škola měla celkem 4 stálé a 6 externích učitelů, kteří vyučovali 163 žáků. Situace v dechovém oddělení se zlepšila  příchodem absolventa kroměřížské konzervatoře a bývalého žáka naší ZUŠ Miroslava Nauče a jeho zásluhou stoupala i úroveň dechového orchestru. 

Rozhodnutím MŠMT ČR přešla ZUŠ Zdounky s účinností od 1. 10. 2001 pod správu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín. Zlínský kraj je od té doby zřizovatelem školy.

Žáci školy se pravidelně účastní Národní soutěže ZUŠ a různých přehlídek. Dechový orchestr absolvuje řadu festivalů, z nichž jeden každoročně pořádá naše ZUŠ ve Zdounkách. Pravidelně se konají vánoční a výchovné koncerty pro veřejnost, školy a seniory, veřejný absolventský koncert, koncert k Evropskému dni hudby. Po třech letech je připravován oblíbený pořad „Hraje celá rodina“, kterého se účastní žáci se svými rodiči a příbuznými.

Školní rok 2003/2004 byl ve znamení oslav. Základní umělecká škola Zdounky oslavila 30 let svého trvání a zároveň 20 let působení v nové budově. Při této slavnostní příležitosti byl uspořádán koncert bývalých absolventů školy a úspěšná výstava výtvarného oboru s názvem „Poprvé na půdě".  
 

Po odchodu dlouholeté ředitelky Jany Žabenské do penze byl k 
1. 7. 2007 jmenován do funkce ředitele školy Miroslav Nauč. Funkcí zástupce statutárního orgánu byla pověřena Ludmila Svačinová.

Od školního roku
2008/2009 má ZUŠ Zdounky navýšenou kapacitu žáků, a to celkem 190. Škola nabízí dva obory vzdělávání - hudební a výtvarný, a to jak ve Zdounkách, tak v místě poskytující vzdělávání v Koryčanech. 

Ve školním roce
2009/2010 působilo na škole 11 pedagogů a 2 nepedagogické pracovnice. Připomněli jsme si výročí 35 let od založení školy a 25 let v nové budově, navíc rok 2010 kromě jiného přinesl po třech letech 12. pokračování úspěšného pořadu Hraje celá rodina...
 
Školní rok 2011/2012 jsme zahájili v počtu 10 pedagogických pracovníků. Žáci výtvarného oboru již mají výuku v tolik potřebné specializované učebně VO, která se po zrekonstruovaných půdních prostorách nachází ve 2. poschodí školy. Zde a také v Koryčanech vyučuje Mgr. Michala Skácelová. Dosavadní učebna v přízemí je tak k dispozici pouze hudebníkům - útulné a nově vymalované prostory spolu s interaktivní tabulí plně využijí žáci PHV i všech pěti ročníků hudební nauky.

Od školního roku 2012/2013 vstupuje v platnost vzdělávání podle vlastního Školního vzdělávacího programu (ŠVP), vytvořeného dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV). V tomto školním roce se mimo jiné podařilo nastudovat hudební pohádku Čertoviny, kterou v čase předvánočním zhlédly nejmenší děti z místních a okolních MŠ a ZŠ v nově zrekonstruovaném Domě kultury. Jaro pak patřilo již 13. ročníku pořadu Hraje celá rodina a 15. Festivalu mládežnických dechových orchestrů. V polovině června ještě školu navštívili pracovníci Zlínského inspektorátu České školní inspekce.

Školní rok 2013/2014 jsme započali s novou fasádou. Během května a června došlo k zateplení budovy a novému nátěru s naším logem, a tak zdounecká ZUŠka ještě více od září září! Rok 2014 je nejen Rokem české hudby, ale také několika výročí naší školy!

Během podzimních měsíců školního roku 2014/2015 jsme oslavili 50 let od počátku uměleckého vzdělávání ve Zdounkách (tehdejší Hudební kurz a později pobočka LŠU Kroměříž), 40 let od vzniku samostatné LŠU Zdounky a 30 let v nové budově. K výročí byla vydána i drobná tiskovina dokládající nejdůležitější milníky a informace o škole - 
BROŽURA

Ve druhé polovině letních prázdnin, ještě než začal nový školní rok 2015/2016, přišla smutná a nečekaná zpráva o úmrtí našeho pana ředitele Miroslava Nauče. Dne 8. srpna ve věku 40 let nás náhle opustila osobnost, která znamenala pro naši školu, obec a širokou nejen hudební a společenskou veřejnost nepopsatelně mnoho. Odešel skvělý člověk, kamarád, kolega, učitel, muzikant, zpěvák, kapelník, dirigent, organizátor... Všichni, kteří mohli, byli přítomni na posledním rozloučení ve zdouneckém kostele v sobotu 15. srpna 2015. A všichni se shodují - nikdy nezapomeneme!

Na začátku září bylo vyhlášeno konkursní řízení na post ředitele. Na základě jeho výsledku ze dne 21. října 2015 jmenovala Rada Zlínského kraje s účinností od 1. prosince 2015 učitele a dosavadního vedoucího pobočky v Koryčanech, pana Norberta Svačinu, jako nového ředitele ZUŠ Zdounky. Zástupkyní statutárního orgánu byla od téhož dne ředitelem školy pověřena paní učitelka Marie Drkulová.

Rok 2016 patřil již 14. ročníku pořadu Hraje celá rodina, který proběhl 24. dubna 2016. Představila se desítka rodin a všichni si společně užili skvělé muzicírování, které pravidelně po třech letech připravujeme nejen se současnými, ale i s bývalými žáky školy. Na pódiu se tak sejdou zástupci různých generací. 

V dalších školních letech 2016 - 2018 došlo k mnoha úspěchům jak na poli uměleckém (především soutěžní úspěchy našich žáků, vydařené koncerty v rámci ZUŠ OPEN a rozkvět výtvarného oboru), tak provozně hospodářském úseku. Kromě sanace sklepních prostor v hlavní budově a úprav budovy i dvora v Koryčanech se podařilo zrekonstruovat a akusticky upravit prostory hudebního sálu. Finální verzi umocnila instalace nového klavírního křídla, za jejíž investici vděčíme Obci Zdounky.

A rok 2019? Ten bude patřit opět společnému notování HCR. ..."po třech letech jsme tu zas, písničkou jdem potěšit i vás..."  a připomeneme si také půlkulaté 45. výročí od založení školy. 
Zástupkyní statutárního orgánu byla k 1. 9. 2019 ředitelem školy nově jmenována paní Šárka Jablunková. 


Přejít na facebook