zuš děti
Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

1. Název: Základní umělecká škola Zdounky
 
2. Adresa: Náměstí 23, 768 02 Zdounky
 
3. Důvod a způsob založení:
Zřizovatel Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín [www.kr-zlinsky.cz] na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 31162001 ŠK vydává zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Zdounky, se sídlem Náměstí 23, 768 02 Zdounky, IČO 63414945, s účinností od 1. 10. 2001.
 
Hlavním účelem zřízení je poskytování výchovy a vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru. Předmět činnosti školy je dále vymezen § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.
 
4. Organizační struktura:
 
Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Základní umělecké školy Zdounky
 
5. Kontaktní spojení:
 
5.1 Kontaktní poštovní adresa: Náměstí 23, 768 02 Zdounky 
5.2 Úřední hodiny: pondělí a středa 13:00 – 15:00 hodin
5.3 Telefonní čísla: 573 365 282, 731 656 916
5.4 Adresa internetové stránky: www.zuszdounky.cz
5.6 Elektronická adresa: zuszdounky (zavináč) zuszdounky.cz     
5.7 Datová schránka: iz7qx4g
5.8 Pověřenec GDPR: Marie Grace, email: ztenm (zavináč) seznam.cz            
 
6. Případné platby lze poukázat: 
KB, pobočka Kroměříž, č. ú. 8326490237/0100 
 
7. IČ: 63 41 49 45, IZO: 110 004 833
 
8. DIČ: škola není plátce DPH
 
9. Dokumenty:
9.1 V ředitelně školy jsou k dispozici hlavní dokumenty školy:
Školní vzdělávací program ZUŠ Zdounky "Společně se ZUŠlechtíme" (k dispozici na vyžádání v ředitelně školy)
- Školní řád
Směrnice s kritérii pro přijetí ke studiu v ZUŠ Zdounky 
- Organizační řád

- Vnitřní předpisy školy (směrnice, prováděcí předpisy, rozhodnutí ředitele školy).
- Inspekční zprávy
Dokumenty jsou dostupné na vyžádání níže uvedeným způsobem, některé z nich přímo na webových stránkách školy v sekci dokumenty
 
9.2 Rozpočet
10. Žádosti o informace
U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
 
a) ústně prostřednictvím sekretariátu školy, který zajistí osobu pro žadatele
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
 
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.
 
c) písemně na adresu Základní umělecká škola Zdounky, Náměstí 23, 768 02 Zdounky
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.
 
11. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím ředitele školy písemně nebo ústně v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě.
 
12. Opravné prostředky
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy, které vychází ze správního řízení,  je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 22, 760 01 Zlín.
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podán.
 
13. Formuláře
Veškeré formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě v kanceláři školy.
 
14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 
15. Předpisy
15.1 Nejdůležitější používané předpisy:
Přehled školských předpisů na MŠMT - http://www.msmt.cz/
Přehled školských předpisů na www.zkola.cz
15.2 Vydané právní předpisy:
1. Hlavní dokumenty školy
2. Vnitřní směrnice
3. Prováděcí předpisy
4. Rozhodnutí ředitele školy
 
16. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací je uveden ve Školním řádu 

Přejít na facebook