Úřední deska, dokumenty školy

Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

1. Název: Základní umělecká škola Zdounky

2. Adresa: Náměstí 23, 768 02 Zdounky

3. Důvod a způsob založení:

Zřizovatel Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín [ www.krzlinsky.cz ] na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 31162001 ŠK vydává zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Zdounky, se sídlem Náměstí 23, 767 01 Zdounky, IČO 63414945, s účinností od 1. 10. 2001.

Hlavním účelem zřízení je poskytování výchovy a vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru. Předmět činnosti školy je vymezen § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.

4. Organizační struktura:

IZO 110 004 833
Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád Základní umělecké školy Zdounky

5. Kontaktní spojení:

     5.1 Kontaktní poštovní adresa: Náměstí 23, 768 02 Zdounky 
     5.2 Úřední hodiny: pondělí a středa 13:00 – 15:00
     5.3 Telefonní čísla: 573 365 282, 731 656 916
     5.4 Adresa internetové stránky: www.zuszdounky.cz
     5.5 Elektronická adresa: zuszdounky@zuszdounky.cz

6. Případné platby lze poukázat: KB, pobočka Kroměříž, č. ú. 8326490237/0100 

7. IČ: 63414945

8. DIČ: škola není plátce DPH

9. Dokumenty:

     9.1 V ředitelně školy jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě hlavní dokumenty školy:

– Školní vzdělávací program „Společně se ZUŠlechtíme“
– Organizační řád
– Vnitřní předpisy školy (směrnice, prováděcí předpisy, rozhodnutí ředitele školy).
Školní řád ZUŠ Zdounky
Výroční zpráva ZUŠ Zdounky 2022/2023
Výroční zpráva ZUŠ Zdounky 2021/2022
Inspekční zpráva ZUŠ Zdounky 2023

Dokumenty jsou dostupné na vyžádání níže uvedeným způsobem.

     9.2 Rozpočet: 

Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce, schválený rozpočet s úpravami.

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

10. Žádosti o informace

U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

a) ústně prostřednictvím ředitelství školy, které zajistí osobu pro žadatele.
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

b) e-mailem na adresu zuszdounky@zuszdounky.cz
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

c) písemně na adresu Základní umělecká škola Zdounky, Náměstí 23, 768 02 Zdounky
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

11. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelství školy písemně nebo ústně v úředních hodinách po předchozí domluvě.

12. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy, které vychází ze správního řízení, je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 22, 760 01 Zlín.

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podán.

13. Formuláře

Veškeré formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě v ředitelně školy.

14. Popisy postupů

Návody pro řešení životních situací

15. Předpisy

      15.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled školských předpisů na MŠMT
Přehled školských předpisů na ZKOLA

     15.2 Vydané právní předpisy:

1. Hlavní dokumenty školy
2. Vnitřní směrnice
3. Prováděcí předpisy
4. Rozhodnutí ředitele školy

Instagram